Algemene voorwaarden

Wij willen u graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wat u van ons kunt verwachten. Hieronder tref je onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via info@paginabooster.nl of het telefoonnummer 085 – 7603920

Contactgegevens
E-mail: info@paginabooster.nl
Website: https://paginabooster.nl/

Definities
1. PaginaBooster: PaginaBooster, gevestigd te Patrijs 26, 9843 GS te Grijpskerk onder KvK nr. 82178143.
2. Klant: degene met wie PaginaBooster een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: PaginaBooster en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten
en leveringen van diensten of producten door of namens PaginaBooster.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van
derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes
1. Aanbiedingen en offertes van PaginaBooster zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte
staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen.

Aanvaarding
1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt PaginaBooster zich het recht voor de offerte of
het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige
rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt PaginaBooster slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of
elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
1. Alle prijzen die PaginaBooster hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals
administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders
overeengekomen.
2. Alle prijzen die PaginaBooster hanteert voor zijn diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt,
kan PaginaBooster te allen tijde wijzigen.
3. Partijen komen voor een dienstverlening door PaginaBooster een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
4. PaginaBooster is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient PaginaBooster de klant tijdig te laten weten waarom
een hogere prijs gerechtvaardigd is.
6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten
vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
7. PaginaBooster heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal PaginaBooster prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met PaginaBooster op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met
de prijsverhoging.

De tarieven in %factor voor de maandelijkse Ads-account optimalisatie zijn als volgt:

 • €0 tot €1000 = x 0,3
 • €1000 tot €2000 = x 0,28
 • €2000 tot €3000 = x 0,26
 • €3000 tot €4000 = x 0,24
 • €4000 tot €5000 = x 0,22
 • €5000 tot €6000 = x 0,20
 • €6000 tot €7000 = x 0,18
 • €7000 tot €8000 = x 0,16
 • €8000 tot €9000 = x 0,14
 • €9000 tot €10000 = x 0,12
 • Meer dan €10000 = wij nemen contact met u op
Let op: bovenstaande prijzen kunnen afwijken. In de volgende situaties is het bovenstaande prijs-overzicht niet van toepassing
 • Indien er andere prijsafspraken zijn gemaakt
 • Indien het één account betreft met meerdere campagnes

Overdracht account
Het is niet mogelijk om één of meerdere Google Ads accounts over te dragen. Omdat Google Ads accounts worden toegevoegd aan ons Google Ads MCC (manager) account. 

Betalingen en betalingstermijn
1. PaginaBooster mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag
verlangen.
2. De klant dient betalingen achteraf binnen 14 dagen na levering te hebben voldaan.
3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het
overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in
verzuim en in gebreke is, zonder dat PaginaBooster de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te
stellen.
4. PaginaBooster behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel
een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is PaginaBooster gerechtigd de wettelijke rente van 2%
per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening
te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt
gerekend.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding
verschuldigd aan PaginaBooster.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag PaginaBooster zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen
van PaginaBooster op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door PaginaBooster, dan is hij nog steeds
verplicht de afgesproken prijs aan PaginaBooster te betalen.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze
overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan PaginaBooster te verrekenen
met een vordering op PaginaBooster.

Verzekering
1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand,
ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
 • zaken van PaginaBooster die bij de klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van PaginaBooster de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor PaginaBooster
enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. Garanties voor het behalen van conversies is niet mogelijk. Dit geldt voor elke dienstverlening dat PaginaBooster aanbiedt.

Uitvoering van de overeenkomst
1. PaginaBooster voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uit.
2. PaginaBooster heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het
eventueel afgesproken voorschot door de klant.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat PaginaBooster tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat PaginaBooster tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de
overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant
1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de
overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik-baar aan PaginaBooster.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie,
gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet
anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert PaginaBooster de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door PaginaBooster redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens
of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit
voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst betreffende een dienst
1. De overeenkomst tussen PaginaBooster en de klant betreffende een dienst of diensten wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
anders zijn overeengekomen.
2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend
omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand, waardoor de overeenkomst van rechtswege eindigt.
3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werk-zaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij over-schrijding van deze termijn moet de klant PaginaBooster
schriftelijk in gebreke stellen.

Opzeggen overeenkomst dienst voor onbepaalde tijd
1. De klant kan een overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
2. Een consument heeft het recht een overeenkomst voor een dienst voor onbepaalde tijd op te zeggen met
inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Intellectueel eigendom
1. PaginaBooster behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht,
tekeningen- en modellen-recht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere
informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
PaginaBooster (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van PaginaBooster ontvangt geheim.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende PaginaBooster waarvan de klant weet of redelijker-wijs kan
vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan
PaginaBooster schade kan berokkenen.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook
geheimhoudt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit
het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor
een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebeding
1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel
eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk
opeisbare boete.

 • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
 • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000

2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die
overtreding voortduurt.
3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook
hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van
PaginaBooster waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart PaginaBooster tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door PaginaBooster
geleverde producten en/of diensten.

Klachten
1. De klant dient een door PaginaBooster geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst
mocht verwachten, dan dient de klant PaginaBooster daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1
maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen PaginaBooster uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de
hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort-koming, zodat PaginaBooster in
staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat
PaginaBooster gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan PaginaBooster.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling PaginaBooster ook daadwerkelijk (tijdig)
bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als PaginaBooster een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor
de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan PaginaBooster verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid PaginaBooster
1. PaginaBooster is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is
veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien PaginaBooster aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die
voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. PaginaBooster is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen
of schade aan derden.
4. Indien PaginaBooster aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten
(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een
verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts
indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke)
ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
6. PaginaBooster is niet verantwoordelijk voor schade en inkomstenderving veroorzaakt door de hostingprovider

Vervaltermijn
Elk recht van de klant op schadevergoeding van PaginaBooster vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis
waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89
van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding
1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer PaginaBooster toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de
ontbinding niet rechtvaardigt.
2. Is de nakoming van de verplichtingen door PaginaBooster niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding
pas plaatsvinden nadat PaginaBooster in verzuim is.
3. PaginaBooster heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de
overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien PaginaBooster kennis heeft genomen van
omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen
nakomen.

Overmacht
1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van PaginaBooster in de
nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan PaginaBooster kan worden toegerekend in een van
de wil van PaginaBooster onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de
klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk-heid niet
van PaginaBooster kan worden verlangd.
2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals
burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of
andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer-virussen,
stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en
werkonderbrekingen.
3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor PaginaBooster 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan
nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat PaginaBooster er weer aan kan voldoen.
4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de
overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
5. PaginaBooster is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg
van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen
of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden
1. PaginaBooster is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal PaginaBooster zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te
zeggen.

Overgang van rechten
1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de
voorafgaande schriftelijke instemming van PaginaBooster.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid,
Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de
overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt
komt van wat PaginaBooster bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar PaginaBooster is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is
exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft.

Opgesteld op 15 januari 2022.